دانلود Telegraph4.2.1 - P6.2.1 آخرین نسخه تلگراف

عکس نسخه قابل چاپ نوشته شده توسط:Pesrae Tanha ارسال شده در تاريخ: 1396/7/23

با سلام

اینم نسخه ی جدید تلگراف تقدیم به شما دوستان


تغییرات نسخه ی جدید:

امکان ویراش عنوان و فروارد پیشرفته پیام های ویدیویی گرد

تغییر دکمه ادامه پیام

رفع مشکلات گزارش شده
لینک دانلود:دانلود تلگراف
موفق و مؤید باشید

نسخه جدید تلگراف 4.2.1 - p6.2

عکس نسخه قابل چاپ نوشته شده توسط:Pesrae Tanha ارسال شده در تاريخ: 1396/7/23

اینم نسخه جدید تلگراف،تقدیم به دوستان عزیز

امیدوارم به دردتون بخورهﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻧﺴﺨﻪ 6.2 :

- ﺣﺬﻑ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ‏( ﺭﻭﺡ ‏) ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ‏)

- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

* ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻼﺱﺗﻢ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺁﻥ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺲ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

* ﮐﻨﺎﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ ﻓﺎﯾﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ

- ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ

* ﺍﺯ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ < ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮ < ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ

* ﺩﮐﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻭﯾﺪﯾﻮ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ

* ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ

- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻔﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺿﺒﻂ ﺻﺪﺍ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﮐﺮﺩﻥ ۱۰ ﮔﻔﺘﮕﻮ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻮﺍﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺍﺭ ﻧﻮﻉ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﯽ

- ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ

ترفند فعال کردن حالت روح:

حالت روح به درخواست مدیر تلگرام حذف شده

ولی با یه ترفند ساده که توسط سازنده تلگراف تعبیه شده میشه برگردوندش

اینجوری نه سیخ میسوزه نه کبابآموزش:از قسمت تنظیمات بر روی اسم سازنده چند ثانیه لمس کنید تا سه گزینه بیاد سپس گزینه فعالسازی چیزهای خاص و کد فعالسازی را 911223344 بزنید تا حالت روح فعال شود

لینک دانلود:
دانلود تلگرافموفق و مؤید باشید

تبادل لینک

<-LinkTitle->
دانلود فیلم
طه پخشبراي تبادل لينک با ما اول مارا بانام:
دانلود تلگراف | نسخه جدید تلگراف - آرشیو 1396/7
لينک کنيد سپس به قسمت ارسال لينک مراجعه کنيد و بعد لينک، عنوان و توضيحات سايت يا وبلاگ خودتان را براي ما ارسال کنيد.

ارسال لينك

درباره ما


<-Description->

طراحی قالب این وب سایت کاری است از شرکت طراحی سایت آنلاینر